Сертификати и лицензи - Инженеринг ЕАД

Сертификати и лицензи

ДЕКЛАРАЦИЯ

Висшето ръководство на „Инженеринг“ ЕАД приема да прилага политика за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, насочена към:

 • Способност непрекъснато да доставя продукти и услуги, съответстващи на изискванията на клиента и на приложимите нормативни актове;
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез превенция на риска и непрекъснато усъвършенстване на работния процес;
 • Опазване на околната среда чрез устойчиво използване на ресурсите и предотвратяване на неблагоприятните въздействия от дейността;
 • Спазване и надхвърляне на минималните изисквания на регулаторните норми по отношение на здравето и безопасността на труда, околната среда и стопанското право;
 • Постоянно подобряване, повишаване на резултатността и постигане на целите на организацията.

Политиката се основава на принципите:

 • Насоченост към клиента – разбиране на настоящите и бъдещи потребности на клиента и другите заинтересовани страни, стремеж да се удовлетворяват техните изисквания и да се надхвърлят очакванията им, създаване на нова, по-голяма стойност за клиентите;
 • Лидерство – ангажираност на висшето ръководство, с ясна визия и постоянство на намеренията;
 • Ангажиране на персонала – приобщаване на служителите за подобряване способността на организацията да създава стойност;
 • Процесен подход – разбиране и управление на дейностите като взаимносвързани процеси, които функционират като система;
 • Подобряване – поддържане на висока резултатност по отношение на качеството, околната среда и безопасните условия на труд и създаване на нови възможности;
 • Вземане на решения, основани на доказателства – решенията се основават на анализ на данни и информация;
 • Управление на взаимоотношенията – етика и отговорност при сътрудничеството ни с клиенти, партньори, доставчици и други заинтересовани страни за повишаване на ефективността и ползите от съвместната ни дейност.

Прилагането на тези принципи и спазването на изискванията на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд са лична отговорност и задължение на всеки член на персонала. 
Ръководството поема своята отговорност тази политика да бъде оповестена, разбрана и прилагана от всички сътрудници, както и да бъде достъпна за съответните заинтересовани страни.

06.03.2017

Петър ДАНЧЕВ, Изпълнителен Директор

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за поверителност и употреба на „бисквитки“. Научи повече тук